สำหรับอาจารย์ที่มีโครงการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ดังนี้

1.แบบฟอร์มขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์

2.ใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3.แบบฟอร์มการขอใช้บริการอาคารหน่วยสัตว์ทดลอง

พร้อมนี้แนบ Research proposal ของโครงการวิจัย หรือ บทปฏิบัติการในรายวิชาที่มีการใช้สัตว์ฯ

ส่งมาที่งานแผนฯ อาคารจักรฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณพัชร์วสา พึ่งตน งานแผนและประกันคุณภาพ

โทร 02-797-1900 ต่อ 1302

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การรายงานความก้าวหน้าของโครงการหลังจากได้รับการรับรองแล้ว

          -  SOP-04/01

          -  SOP-05/01

          -  ฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า/แจ้งปิดโครงการวิจัย/ต่ออายุการรับรองโครงการ

 

 

You are here: Home สัตว์ทดลอง