สำหรับอาจารย์ที่มีโครงการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ดังนี้

1.แบบฟอร์มขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์

2.ใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

พร้อมแนบ Research proposal

ส่งมาที่งานแผนฯ อาคารจักรฯ เพื่อให้คณะกรรมการ คกส. พิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ

รายการ

ขาว - ดำ

สี

โลโก้คณะภาษาไทย

logo thai

for web

โลโก้คณะภาษาอังกฤษ

logo en

New LogoVet En

โลโก้คณะภาษาไทย 60 ปี

-

original logo 60 2547-2557
โลโก้คณะภาษาอังกฤษ 60 ปี

-

original logo 60 en

โลโก้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาษาไทย


logo ku th

โลโก้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาษาอังกฤษ


logo ku en

ภาพพื้นหลังจอคอมพิวเตอร์ IDVETKU

desktop bg icon

ภาพ Gallery

 ภาพ Gallery ดาวน์โหลด

 

You are here: Home ข่าวสาร ดาวน์โหลด