ตอนที่ 1 วันสัตวแพทย์ | คลิก |

ตอนที่ 2 ดูงานยุโรป | คลิก |

ตอนที่ 3 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม | คลิก |

ตอนที่ 4 เดินทางไปญี่ปุ่น | คลิก |

ตอนที่ 5 มหาอุทกภัยปี 2554 | คลิก |

ตอนที่ 6 เรื่องเล่าว่าด้วยเรื่อง Ranking | คลิก |

ตอนที่ 7 บันทึกความสำเร็จขององค์กร | ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 |  | ตอนที่ 3 | | ตอนที่ 4 | | ตอนที่ 5 |

ตอนที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 | คลิก |

ตอนที่ 9 สารวันไหว้ครู | คลิก |

ตอนที่ 10 การเดินทางไปเยือนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว | คลิก |

ตอนที่ 11 สถานภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทาการขออนุมัติเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 - 2556 | คลิก |

ตอนที่ 12 เรื่องประทับใจที่อยากเล่าสู่กันฟัง ว่าด้วยเรื่อง Asean Network | คลิก |

ตอนที่ 13 เรื่องประทับใจที่อยากเล่าสู่กันฟัง ญี่ปุ่น จีน เกาหลี | คลิก |

ตอนที่ 14 สัตวแพทย์ของประชาชน | คลิก |

ตอนที่ 15 วิสัยทัศน์ : ก้าวสู่สถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเชีย | คลิก |

ตอนที่ 16 การเดินทางเจรจาความร่วมมือทางวิชาการภาคพื้นยุโรป | คลิก |

ตอนที่ 17 สัตวแพทย์เกษตร เส้นทางความสำเร็จแห่งความภาคภูมิใจ | คลิก |

ตอนที่ 18 การเดินทางร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ | คลิก |

ตอนที่ 19 การสร้างบัณฑิตให้เป็น "สัตวแพทย์ของประชาชน" | คลิก |

ตอนที่ 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เร่งสร้างผลงานวิจัย เพื่อก้าวสู่สถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเซีย | คลิก |

ตอนที่ 21 แผนเชิงรุก ปี 2556-2557 | คลิก |

ตอนที่ 22 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คลิก |

ตอนที่ 23 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ | คลิก |

ตอนที่ 24 สวัสดีปีใหม่ 2557 | คลิก |

ตอนที่ 25 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับการทรงพระอักษร และทรงงาน | คลิก |

ตอนที่ 26 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ชั้นนำของเอเชีย | คลิก |

ตอนที่ 27 ศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์, Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกา | คลิก |

ตอนที่ 28 สัตวแพทย์เกษตรอาสาขับเคลื่อนการศึกษาสัตวแพทย์ไทยสู่อาเซียน | คลิก |

ตอนที่ 29 โครงการฟื้นฟูสุขภาพนกล่าเหยื่อที่ตอบสนองต่อสังคม ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ | คลิก |

ตอนที่ 30 การแถลงข่าวจัดงานครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. | คลิก |

ตอนที่ 31 สรุปสาระสำคัญในการเดินทางไปราชการเพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบัน | คลิก |

ตอนที่ 32 การเดินทางเยือน Federal University of Santa Maria และ University of Sao Paulo | คลิก |

ตอนที่ 33 ความสำเร็จโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “โครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน” | คลิก |

ตอนที่ 34 การประชุมวิชาการของสมาพันธ์คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 13 (AAVS 2014) | คลิก |

ตอนที่ 35 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายเยื่อบุกระพุ้งแก้มทดแทนท่อปัสสาวะในสุนัขและแมวป่วย เป็นครั้งแรกของโลก | คลิก |

ตอนที่ 36 การเดินทาง การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย | คลิก |

ตอนที่ 37 การเข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุมคณบดีสัตวแพทย์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 5 (SEAVSA) | คลิก |

ตอนที่ 38 กิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นเดือนตุลาคม 2557 | คลิก |

ตอนที่ 39 สารจากคณบดีเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คลิก |

ตอนที่ 40 สรุปรายงานการเดินทางไปราชการ ณ Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam | คลิก |

ตอนที่ 41 การเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน | คลิก |

ตอนที่ 42 การเดินทางไปประชุม-สัมมนา ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ | คลิก |

ตอนที่ 43 การเดินทางเข้าเยี่ยมนิสิตดำเนินกิจกรรม | คลิก |

ตอนที่ 44 การเดินทางเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยประเทศไต้หวัน | คลิก |

ตอนที่ 45 การเดินทางไปเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ University of Prince Edward Island ประเทศแคนาดา | คลิก |

ตอนที่ 46 ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ สถานที่อันทรงเกียรติ สง่างาม และเป็นที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คลิก |

ตอนที่ 47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอชื่นชมกับมหาบัณฑิต บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์รุ่น 74 | คลิก |

You are here: Home ข่าวสาร เรื่องเล่าจากคณบดี