นโยบาย

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณี

สู่อนุชนรุ่นหลัง จัดกิจกรรมให้เป็นแหล่งรวมและความสามัคคี และมุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

อันดีของบุคลากรและนิสิต และสร้างสำนึกรักองค์กร และการทำงานเป็นทีม

ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมกิจกรรม

                 เทิดพระเกียรติตามโอกาส

    2. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีของบุคลากร

                 และนิสิต

 

You are here: Home ทำนุบำรุงศิลปฯ นโยบาย และยุทธศาสตร์