ยุทธศาสตร์

มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติทางด้านการบริการวิชาการสัตว

แพทย์และพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยบริการวิชาการคณะ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด สามารถเชื่อมโยงงานผลิตบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมได้

You are here: Home บริการวิชาการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน