ข้อมูลนิสิตทั้งหมด
ปีการศึกษา 2556
 

 

นิสิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์

Mr.Rortana  Chea

น.ส.ปวีณา  เอ็นดู

นางสมพิศ  แย้มเกษม

น.ส.ปัญจพร  ประสพสม

 นางสาวภัทราพรรณ สุคนธรัตน์

 นายณัฐปกรณ์ ธงสิบเจ็ด

 นายปานปัณณ์  วรนุช

 นายภควัฒน์  ชฎาวงษ์

 

 

 

นิสิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวเเพทย์(นานาชาติ)

Mr.Havan Yusuf

Mr.Narayan Pokhrel

Mr.Phuong Duythai

Mr.Subhash Chandra Chaudhary

Mrs.Mai  Tieu Duong

Ms.Elfa Zuraida

Ms.Kinley Choden

Ms.Lida  Kong

Ms.Nittakone  Soulinthone

 

 

 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวเเพทย์(นานาชาติ)

 

Mrs.Pham Thin  Thanh Hoa

 

นางกิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย

 

นางสาวจิราภรณ์ ศรีทัน

 

นางสาวโชติกา ทิวาลัย

 

นางสาวดารกา ทองไทยนันท์

 

นางสาวเต็มสิริ ติวานนท์

 

นางสาวนันทพร วันดี

 

นางสาวนันทวัน   ญาติบรรทุง

 

นางสาวเรขา คณิตพันธ์

 

นางสาวสุปภาดา คณานับ

 

นายณัฐรัตน์   ตั้งธรรมนิยม

 

นายเดชา แปงใจ

 

นายนิศิษฐ จันทร์ทรง

 

นายบัณฑิต นวลศรีฉาย

 

นายพรชัย พรพนม

 

นายวีระพันธ์ นกแก้ว

 

นายศุภชาติ   ปานเนียม

 

นายศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์

 

 

 

You are here: Home การศึกษา นิสิต ข้อมูลนิสิตทั้งหมด