ตารางสรุปการจัดทําข้อมูลรายวิชาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

 

         ภาควิชา จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

 

ลำดับ

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วช.มก.

ประมวล

การสอน

1.

015082xx

จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ I

(Veterinary Microbiology I)

เปิดใหม่

P

2.

015083xx

จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ II

(Veterinary Microbiology II)

เปิดใหม่

P

3.

01508341

วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์

(Veterinary Immunology)

ปรับปรุง

P

4.

01508XXX

ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์

(Veterinary Virology)

ปรับปรุง

P

5.

01508XXX

บูรณาการปฏิบัติการไวรัสและภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์

(Integrated Laboratory in Veterinary Virology and Immunology)

เปิดใหม่

P

6.

01508XXX

การประยุกต์จุลชีววิทยาวินิจฉัยในการสืบสวนโรค

(Application of Diagnostic Microbiology for Disease Investigation; App DMDI)

เปิดใหม่

P

7.

01508545

วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิกทางสัตวแพทย์

(Veterinary Clinical Immunology)

ไม่เปลี่ยนแปลง

P

  

You are here: Home การศึกษา หลักสูตร สพ.บ.หลักสูตรปรับปรุง 2557 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน