ตารางสรุปการจัดทําข้อมูลรายวิชาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

 

ภาควิชา ปรสิตวิทยา

 

ลำดับ

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วช.มก.

ประมวล

การสอน

1.

01509XXX

สัตว์ขาปล้องและปรสิตที่นำโดยสัตว์ขาปล้อง (Arthropod and Arthropod-borne parasites)

เปิดใหม่

P

2.

01509XXX

ปรสิตที่นำโดยอาหารและน้ำ ปรสิตอุบัติใหม่และปรสิตอุบัติซ้ำ

(Food and Water-borne ,Emerging, and Re-emerging parasites)

เปิดใหม่

P

3.

015116XX

การวินิจฉัยและแปรผลโรคติดเชื้อทางคลินิกในสัตว์เลี้ยง

(Clinical diagnosis and interpretations in small animal)

เปิดใหม่

P

 
You are here: Home การศึกษา หลักสูตร สพ.บ.หลักสูตรปรับปรุง 2557 ภาควิชาปรสิตวิทยา