ตารางสรุปการจัดทําข้อมูลรายวิชาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

 

      ภาควิชา เภสัชวิทยา

 

ลำดับ

ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วช.มก.

ประมวล

การสอน

1

01505311

เภสัชวิทยาทั่วไป

(General Pharmacology)

ปรับปรุง

-รอ-

2

01505312

เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์

(Veterinary Pharmacology)

ปรับปรุง

-รอ-

3

01505413

พิษวิทยาทางสัตวแพทย์

(Veterinary Toxicology)

ปรับปรุง

-รอ-

4

01505514

เภสัชวิทยาทางคลินิก

(Clinical Pharmacology)

ปรับปรุง

-รอ-

5

01511311

.......................................................................................

(Preclinical correlation)

เปิดใหม่

-รอ-

-รอ-

 

 
 

 
You are here: Home การศึกษา หลักสูตร สพ.บ.หลักสูตรปรับปรุง 2557 ภาควิชาเภสัชวิทยา