หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547

สพ.บ. ฉบับปรับปรุง 2547

 • มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)

    มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554 (ร่าง)

 • รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)

 • รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

คำแนะนำการจัดพิมพ์รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รายชื่อวิชาที่ต้องจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

 • รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

 • รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

คำแนะนำการจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

รายชื่อวิชาที่ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

 • รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6)  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

 • รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

 • แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรฯ (มคอ.02)

 • แบบฟอร์มประมวลการสอน (Course Syllabus)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประมวลการสอน

 • แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี (วช.มก.1-1)

ดาวน์โหลดแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี

 • แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา ระดับปริญญาตรี (วช.มก.1-2)

ดาวน์โหลดแบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา ระดับปริญญาตรี

 

 • คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 

 

 

     ดาวน์โหลดคู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 

 

 

You are here: Home การศึกษา หลักสูตร สพ.บ.หลักสูตรปรับปรุง 2547