ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้าภาควิชา

001

 

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
e-mail : N/A

013


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  กำแพงแสน

ผศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์  อ่วมอ่าม
e-mail : N/A

Waraporn-01-1 F


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  กำแพงแสน

อ.สพ.ญ.ดร.วราพร  พิมพ์ประไพ
e-mail : N/A

 Parintip

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
e-mail : N/A

9


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อ.สพ.ญ.ดร.อักษร  แสงเทียนชัย
e-mail : N/A

012


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.สพ.นิพนธ์  วงศ์ประเสริฐ
e-mail : N/A

image037


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บางเขน

อ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม
e-mail : N/A

image006


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน
ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์  ศิริภัทรประวัติ
e-mail : N/A

24-Alongkot-web

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
ผศ.น.สพ.อลงกต  บุญสูงเนิน
e-mail : N/A

005

 

รักษาการหัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง
ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ  รัตนวนิชย์โรจน์
e-mail : N/A

15 Suporn Thongyuan


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อ.สพ.ญ.ศุภร ทองยวน
e-mail : N/A

BRpLwT0TYaGXOF4tXZYDgUvHg0okEPe9gdq9jD5q2HdDP


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
น.สพ.นนทษิต  ชุติญาณวัฒน์
e-mail : N/A

Wicsanuwat


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ บางเขน
คุณวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย
e-mail : N/A

kornchai 2


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ กำแพงแสน
คุณกรไชย กรแก้วรัตน์
e-mail : N/A

fvetsrk

 

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
อ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค
e-mail : N/A

 

IMG 02 2

 
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ศ.สพ.ญ.ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข
e-mail : N/A

 

 

4-11-2556 9-26-58 copy

 

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
ผศ.น.สพ.ดร.สันติ แก้วโมกุล
e-mail : N/A

 

2-10-2556 14-38-15

 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา  อิ่มศิลป์
e-mail : N/A

 

2-10-2556 14-34-50


หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล  ศิรินฤมิตร
e-mail : N/A

 

100220

 

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา
อ.น.สพ.ดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว
e-mail : N/A

 

2-10-2556 14-33-16

 

หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ
e-mail : N/A

 

Image

 

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร
e-mail : N/A

 

2-10-2556 14-39-19

 

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
ผศ.น.สพ.ดร.วิศณุ  บุญญาวิวัฒน์
e-mail : N/A

 

Teera

 

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
e-mail : N/A

 

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้าภาควิชา