ผู้บริหาร

administrator board 1

 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์  สุประเสริฐ

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

002

 

รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
e-mail : N/A

 

NA

 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
N/A
e-mail : N/A

 

IMG 3575 Large


รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.น.สพ.ดร. กมลชัย ตรงวานิชนาม
e-mail : N/A

 

Narin

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.น.สพ.ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์
e-mail : N/A

 

Vet001-crop01

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
e-mail : N/A

 

008

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ.น.สพ.ดร. พิษณุ ตุลยกุล
e-mail : N/A

 

people clip image002 00091

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.น.สพ. ภูดิท มณีสาย
e-mail : N/A

 

014

 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์     
ผศ.น.สพ.ดร.ธนู  ภิญโญภูมิมินทร์
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IMG 3565 Large


รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและพัฒนากายภาพ 
คุณสมหมาย หอมสวาท
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

220325591711

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน
ผศ.น.สพ.คัมภีร์  พัฒนะธนัง
e-mail : N/A

 

007

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. กำแพงแสน
ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย  สัญฐิติเสรี
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IMG 3559 Large

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ
อ.น.สพ.จตุรงค์ วงศ์สนิท
e-mail : N/A

 

 

002

 

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน
ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

012

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
น.ส.ยุพิน ภวพงศ์สุภัทร  
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ คณะผู้บริหาร