ผู้บริหาร

002

 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

005

 

รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ  รัตนวนิชย์โรจน์
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

002

 

รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์  ตันเจริญ
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

004


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต  พูลเพิ่ม
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

006

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร  วิฑูรย์เสถียร
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

003

 

รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน
ผศ.น.สพ.สุรพงษ์  อาทิตย์วงศ์
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

014

 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์     
ผศ.น.สพ.ดร.ธนู  ภิญโญภูมิมินทร์
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

011

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน
ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

007

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. กำแพงแสน
ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย  สัญฐิติเสรี
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

010

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ
อ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

009

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน
น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ์
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

012

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
น.ส.ยุพิน ภวพงศ์สุภัทร  
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

You are here: Home เกี่ยวกับคณะ คณะผู้บริหาร