อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

INTEGRITY สำนึกดี
DETERMINATION มุ่งมั่น
KNOWLEDGE CREATION สร้างสรรค์
UNITY สามัคคี


ค่านิยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

INTEGRITY สำนึกดี
DETERMINATION มุ่งมั่น
VOLUNTEER จิตอาสา
ETHICS มีจริยธรรม
TEAMWORK ร่วมมือร่วมใจ
KNOWLEDGE CREATION สร้างสรรค์
UNITY สามัคคี


vet inno2 Medium
You are here: Home เกี่ยวกับคณะ อัตลักษณ์ , ค่านิยม