แบบฟอร์มทั่วไป
 
งานการเงินและบัญชี
(การเงิน-ก) | บัญชีตกลงเงินทดรองราชการชั่วคราว(บ.จ.2)
(การเงิน-ข) | ใบอนุมัติเบิกเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
(การเงิน-ฃ) | สัญญาการยืมเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จากเงินกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
(การเงิน-ค) | แบบขอรับเงินสนับสนุนแรงจูงใจการทำวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
(การเงิน-ฅ) | แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(การเงิน-ฆ) | แบบขอรับเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทำวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทย ศาสตร์
(การเงิน-ง) | แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
(การเงิน-จ) | ใบขออนุมัติเบิกเงินกองุนสวัสดิการบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
(การเงิน-ฉ) | คำร้องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
(การเงิน-ช) | แบบบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
(การเงิน-ซ) | แบบแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเงินเข้ากองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา
(การเงิน-ฌ) | แบบแจ้งรายการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินประจำตำแหน่ง เข้าบัญชีฝากธนาคารของข้าราชการลูกจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายตรง
(การเงิน-ญ) | แบบใบมอบฉันทะ
(การเงิน-ฎ) | แบบใบรับเงินทดลองจ่ายงานคลังพัสดุ
(การเงิน-ฎ) | แบบใบสำคัญรับเงิน
(การ เงิน-ฐ) | แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(การเงิน-ฑ) | ใบขออนุมัติเบิกเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ
(การเงิน-ฒ) | ใบขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่าย/เงินสำรองจ่าย
(การเงิน-ณ) | ใบขอรับเงินเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร (ทุนเรียนดี) จากเงินกองทุนสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
(การเงิน-ด) | ใบขออนุมัติเบิกโครงการพัฒนาวิชาการ
(การเงิน-ต) | ใบนำส่งเงิน
(การเงิน-ถ) | ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
(การเงิน-ท) | ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
(การเงิน-ธ) | ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(การเจ้าหน้าที่-ก) | บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
(การเจ้าหน้าที่-ข) | แบบขอใช้บริการของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(การเจ้าหน้าที่-ฃ) | แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
(การเจ้าหน้าที่-ค) | แบบหนังสือขอลาออกราชการ(ลูกจ้างชั่วคราวเงินโครงการพัฒนาวิชาการ)
(การเจ้าหน้าที่-ฅ) | แบบใบขอยกเลิกวันลา
(การเจ้าหน้าที่-ฆ) | แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
(การ เจ้าหน้าที่-ง) | แบบใบลาพักผ่อน
(การเจ้าหน้าที่-จ) | แบบใบลาไปต่างประเทศ
(การเจ้าหน้าที่-ฉ) | ใบสมัครขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 
(การเจ้าหน้าที่-ช) | ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิแก่บุคลากรจากเงินกองทุนพัฒนาคณะ สัตวแพทยศาสตร์ มก.
(การเจ้าหน้าที่-ซ) | ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
(การเจ้าหน้าที่-ฌ) | ใบสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
(การเจ้าหน้าที่-ญ) | แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินได้
(การเจ้าหน้าที่-ฎ) | แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินราย ได้
(การเจ้าหน้าที่-ฏ) | แบบแสดงความคิดเห็น ประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ (สำหรับบุคลากรที่ขอลาออกจากราชการ)
(การเจ้าหน้าที่-ฐ) | ขอหนังสือรับรอง
งานแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
(งานนโยบายฯ-ก) | แบบรายงานสิ่งที่เกือบพลาด และสิ่งที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Near Miss & Substandard)
งานบริการการศึกษา
(งานบริการการศึกษา-ก) | ใบคำร้องขอลาป่วย ลากิจ (นิสิต)
(งานบริการการศึกษา-ข) | คำร้องทั่วไป (เพื่อให้นิสิตเข้าสอบ)
(งานบริการการศึกษา-ฃ) | แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน (KU3)
(งานบริการการศึกษา-ฅ) | แบบฟอร์มกรรมการคุมสอบแทน
(งานบริการการศึกษา-ฆ) | แบบลงทะเบียนเรียน (KU1)
(งานบริการการศึกษา-ง) | ใบขอลาพักการศึกษา
(งานบริการการศึกษา-จ) | ใบขอลาออก สำหรับนิสิต
(งานบริการการศึกษา-ฉ) | แบบขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
(งานบริการ การศึกษา-ช) | คำร้องทั่วไป
งานบริหารและธุรการ 
(ประชาสัมพันธ์-ก) | ใบขอจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
(ประชาสัมพันธ์-ข) | ใบยืมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หน่วยประชาสัมพันธ์
(สารบรรณ-ก) | แบบคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ7100)
(สารบรรณ-ข) | แบบคำร้องทั่วไป
(สารบรรณ-ฃ) | แบบฟอร์มการขอใช้บริการส่ง SMS เข้าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแจ้งกำหนดการประชุม/อบรม/กิจกรรม
(สารบรรณ-ค) | แบบหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ7101)
(สารบรรณ-ฅ) | แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
(สารบรรณ-ฆ) | แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
(สารบรรณ-ง) | แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7105)
(สารบรรณ-ฉ) | แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์(แบบ7200)
(สารบรรณ-ซ) | แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ7218)
งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
(พัสดุ-ก) | แบบใบยืมพัสดุ
(พัสดุ-ข) | ใบเบิกวัสดุ
(พัสดุ-ฃ) | ใบแจ้งให้ดำเนินการกับพัสดุ
(พัสดุ-ค) | ใบยืมครุภัณฑ์
(พัสดุ-ง) | แบบฟอร์มการขอซื้อขอจ้างวิธีตกลงราคา
(อาคาร ง) | ใบขอใช้รถยนต์
(อาคาร) | แบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
(อาคาร-ก) | แบบขอบัตรติดรถยนต์ เพื่อจอดและผ่านเข้า - ออก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. (สำหรับข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ)
(อาคาร-ข) | แบบขอบัตรติดรถยนต์ เพื่อจอดและผ่านเข้า - ออก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.(สำหรับ ลูกจ้างชั่วคราว)
(อาคาร-ฃ) | แบบขอบัตรติดรถยนต์ เพื่อจอดและผ่านเข้า - ออก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.(สำหรับนิสิต)
(อาคาร-ค) | แบบขอบัตรประจำตัวบุคลากรเพื่อเข้า-ออกอาคารฯ
(อาคาร-ฅ) | แบบขอยกเลิกการใช้ห้องพักชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (รายเดือน) และการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้ห้องพัก
(อาคาร-ฆ) | แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ
(อาคาร-ง) | บบขออนุมัติใช้รถยนต์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.(วิทยาเขตกำแพงแสน)
(อาคาร-ฉ) | แบบขอใช้ห้องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์(หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ สพ.มก.กพส.)
(อาคาร-ช) | แบบบันทึกแจ้งซ่อมไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ(วิทยาเขตบางเขน)
(อาคาร-ซ) | ใบแจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ
(อาคาร-ฌ) | แบบการขอใช้ห้องพัก ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.